Regulamin platformy

Niniejszy regulamin określa warunki użytkowania naszej platformy internetowej KOSCIOLY-Z-DRONA oraz korzystania z naszych usług takich jak wysyłanie i pobieranie plików do/z naszej platformy KOSCIOLY-Z-DRONA, które są z tą witryną zintegrowane (zwane dalej zbiorczo „Platforma”; każde wysłane lub pobrane zdjęcie, klipu zwane jest dalej „Dziełem”; dostępne w Platformie usługi zwane są dalej zbiorczo „Usługami”).

Korzystając z Usług lub naszej Platformy, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki. Jeżeli korzystają Państwo z Platformy lub Usług w imieniu podmiotu, niniejsze warunki mają zastosowanie do tego podmiotu.

W takim przypadku oświadczają Państwo, że są Państwo upoważnieni do zobowiązania tego podmiotu zapisami niniejszej Umowy

Właścicielem Serwisu jest: DRON-STOCK Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2018r.

§1 - Opis Platformy

 1. Platforma zawiera internetowy rynek służący wysyłaniu i pobieraniu Dzieł. Ponadto Platforma podzielona jest ogólnie na dwie części: cześć publiczną i prywatną. W części publicznej wszyscy odwiedzający mogą poznać ogólne informacje na temat Platformy, przeglądać Dzieła i szukać Dzieł. Część prywatna dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników po zalogowaniu na indywidualne konto. W części prywatnej Użytkownicy (poza wszystkimi usługami dostępnymi w części publicznej) mogą korzystać z naszych narzędzi powiązanych lub wysyłać i pobierać Dzieła.

 2. Każdy odwiedzający może zarejestrować się jako użytkownik („Użytkownik”), zakładając własne konto. Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji mogą być później zmieniane poza adresem e-mail, który każdy Użytkownik musi potwierdzić klikając specjalny link w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik musi również określić, czy rejestruje się jako osoba fizyczna, czy też firma/podmiot (jeżeli tak, należy podać nazwę podmiotu oraz NIP).

 3. Wszelkie Dzieła wysyłane przez Użytkowników muszą być wysyłane przez ich własne konto oraz podlegają zasadą sprzedaży. Zasady sprzedaży są włączone do niniejszych warunków przez odniesienie. Użytkownik musi również posłużyć się odpowiednimi słowami kluczowymi, a opis Dzieła musi umożliwiać jego klasyfikację i wyszukiwanie przez wyszukiwarkę Platformy. Prowizje zarobione przez Użytkownika mogą podlegać okresowym zmianom. Możemy również nałożyć pewne ograniczenia na wysyłanie Dzieł.

 4. Wszelkie Dzieła pobierane przez Użytkowników muszą być pobrane przez ich własne konto oraz podlegają zasadą licencji Royalty Free. Użytkownik może pobrać Dzieło do konkretnego wykorzystania po opłaceniu zakupu w Platformie oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad licencji takiego Dzieła.

 5. Polityka plików "Cookies" określona na stronie https://www.koscioly-z-drona.pl/polityka-plikow-coockies i dotyczy przekazanych nam informacji personalnych i jest włączona do niniejszych warunków przez odniesienie. Korzystając z Usług lub naszej Platformy, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki plików "Cookies".

§2 - Oświadczenie ogólne

Mogą Państwo korzystać z Usług wyłącznie, jeżeli:
 • posiadają zdolność prawną do zawarcia z nami umowy
 • korzystają Państwo z Usług w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa.

§3 - Wykorzystywanie przez Państwa Dzieł

 1. Mogą Państwo wysyłać lub pobierać Dzieła wyłącznie z/do Platformy zgodnie z niniejszymi warunkami oraz zasadami sprzedaży i zasadami licencji Royalty Free. Nie mogą Państwo wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać ani pokazywać Dzieł ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Dzieł, które pojawiają się na Platformie.

 2. W Platformie lub poprzez Platformę nie przenoszone są żadne prawa własności i nie dokonuje się tam żadnej transakcji sprzedaży jakichkolwiek Dzieł. W Platformie lub poprzez Platformę przyznawane są wyłącznie prawa, na które wyraźnie udzielono licencji typu Royalty Free. Zarówno my, jak i nasi licencjodawcy zachowujemy wszelkie tytuły i prawa własności do Dzieł. Dzieła takie są objęte i chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do nas lub naszych licencjodawców.

§4 - Wykorzystywanie Platformy

 1. Poza niezbędnymi licencjami na Dzieło określonymi w zasadach sprzedaży oraz licencji typu Royalty Free, możemy wymagać od Państwa niektórych licencji na treści wysyłane lub umieszczane na Platformie przez Państwa konto. Wspomniana licencja udzielana jest wyłącznie w celu świadczenia i poprawy Usług.

 2. Nie mają Państwo obowiązku przekazywać nam pomysłów, sugestii lub propozycji („Informacje Zwrotne”). Jeżeli jednak przekażą nam Państwo Informacje Zwrotne, udzielają nam Państwo niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i przekazywalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, publiczne pokazywanie, rozpowszechnianie, zmianę i publiczne wykonanie Informacji Zwrotnych.

 3. Nie mamy obowiązku oceny jakichkolwiek Dzieł lub innych treści wysyłanych do naszej Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie Dzieła lub inne treści. Mamy prawo przyjąć, odrzucić, usunąć, przenieść wszelkie Dzieła lub treści wysłane do, lub umieszczone na Platformie. Jeżeli wyślą Państwo do Platformy jakiekolwiek Dzieła poprzez należące do Państwa konto, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za takie Dzieła lub inne materiały bądź treści.

 4. Możemy zmienić, uaktualnić lub przerwać jakiekolwiek usługi świadczone w naszej Platformie w dowolnym momencie. Możemy usunąć lub zmienić wszelkie materiały w naszej Platformie z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie, nie powiadamiając Państwa o tym fakcie, w szczególności w przypadku zastrzeżeń związanych z prawami własności intelektualnej, odpowiednimi zezwoleniami lub wymogami przepisów prawa. Nie mamy obowiązku udostępnienia lub dalszego udostępniania Państwu Platformy w jakiejkolwiek jej części lub powiązanej usługi.

§5 - Ograniczenia

Nie wolno Państwu korzystać z Usług lub Platformy niezgodnie z przeznaczeniem.

Nie wolno:
 1. Umożliwić jakiejkolwiek innej osobie dostępu do Państwa konta;
 2. Sprzedać lub przenieść Państwa konta na inną osobę lub podmiot:
 3. Korzystać z Platformy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub naruszający obowiązujące przepisy prawa;
 4. Wysyłać do Platformy lub umieszczać w Platformie jakichkolwiek Dzieł lub innych materiałów objętych lub chronionych prawami autorskimi, znakami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej ani wykorzystywać Platformy do przekazywania takich Dzieł bądź materiałów, o ile nie są Państwo właścicielami takich praw bądź nie uzyskali wszelkich wymaganych pozwoleń;
 5. Wysyłać do Platformy lub umieszczać w Platformie jakichkolwiek Dzieł lub treści, które są zniesławiające lub oszczercze, czy też w inny sposób szkalujące, obsceniczne lub nieprzyzwoite ani wykorzystywać Platformy do przekazywania takich Dzieł lub treści;
 6. Wysyłać do Platformy lub umieszczać w Platformy jakichkolwiek Dzieł lub treści, które są wirusami, robakami, końmi Trojańskimi lub innym rodzajem złośliwego, szkodliwego lub niszczycielskiego oprogramowania ani wykorzystywać Platformy do przekazywania takich Dzieł lub treści;
 7. Starać się uzyskać nieuprawniony dostęp do wszelkich sprzętów, oprogramowania lub sieci związanych z Platformą lub uzyskać wszelkie usługi lub informacje, które nie zostały Państwu świadomie udostępnione poprzez Platformę;
 8. Starać się uzyskać nieuprawniony dostęp do konta innej osoby lub podmiotu lub w inny sposób ingerować w korzystanie z Platformy przez inną osobę lub podmiot; lub
 9. Posługiwać się fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami (np. fałszywą lub wprowadzającą w błąd nazwą, adresem poczty elektronicznej lub adresem URL), korzystając z Platformy, w szczególności w odniesieniu do pochodzenia lub źródła jakiegokolwiek wysyłanego przez Państwa Dzieła lub innego materiału bądź treści lub wszelkich informacji identyfikacyjnych związanych z Państwa kontem.

Nie wolno Państwu wykorzystywać Platformy w celu dokonania oszustwa lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiadający zasadnym celom, do których Witryna została przewidziana.

Nie można, na przykład, pobierać dzieł głównie w celu sztucznego poprawienia rankingu danej osoby wysyłającej lub głównie w celu sztucznego uruchamiania płatności na rzecz osób wysyłających.

Osoba wysyłająca, lub inna osoba robiąca to w jej imieniu, nie może pobierać Dzieł wysłanych przez taką osobę.

§6 - Płatność za Dzieła / Prowizja

 1. Mogą Państwo prowadzić transakcje na Platformie, wykorzystując do tego celu stosowanej w Platformie  polityki cenowej i płatniczej oraz z zastrzeżeniem wszelkich kwot, które mogą być nam należne w związku z takimi transakcjami.
   
 2. Wszystkie dzieła i usługi można nabyć przy pomocy tradycyjnej płatności oraz płatności online.
   
 3. Po zakupie Dzieła, osoba sprzedająca otrzyma 60% kwoty sprzedaży, pozostałe 40% kwoty zostanie zaliczone na poczet prowizji od sprzedaży dla Platformy.
   
 4. Po zebraniu łącznej kwoty min 50zł, sprzedający uzyska możliwość zlecenia wypłaty za pomocą przycisku "zleć wypłatę" w strefie użytkownika, w zakładce "Sprzedaż/Prowizje". Po zweryfikowaniu wypłaty, kwota zostanie przelana max w ciągu 7 dni od momentu złożenia takiej dyspozycji.

§7 - Konto i płatności

 1. Informacje na temat Państwa konta należy zachować w tajemnicy. Są to Państwa osobiste informacje, którymi nie można się dzielić z innymi osobami lub podmiotami.

 2. Odpowiedzialność za każde użycie Państwa konta ponoszą wyłącznie Państwo. Fakt używania przez Państwa konta może być dla nas rozstrzygającym dowodem na korzystanie przez Państwa z Platformy.

 3. Państwa usługi wymagają wniesienia opłat na rzecz I4S Sebastian Rzepa.

 4. Platforma oferuje 2 rodzaje płatności: a) płatność online (dotpay) oraz przelew bankowy.

§8 - Oświadczenia i zapewnienia

Korzystając z naszej Platformy, oświadczają Państwo, iż posiadają:
 • wszelkie potrzebne licencje i zezwolenia umożliwiające wysyłanie i dzielenie się swoimi Dziełami
 • uprawnienia do udzielania licencji określonych w niniejszych warunkach.

§9 - Uwolnienie od odpowiedzialności

 1. Uwalniają Państwo nasze jednostki zależne, członków kierownictwa, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat lub odszkodowań, w tym rozsądnych kosztów adwokackich, bezpośrednio lub pośrednio związanych z przekazanymi nam przez Państwa Dziełami lub innymi treściami, korzystaniem przez Państwa z Usług bądź Platformy lub naruszeniem przez Państwa niniejszych warunków.

 2. Mamy prawo sprawować kontrolę nad obroną przed jakimkolwiek roszczeniem, pozwem lub sprawą podlegającą przejęciu odpowiedzialności przez Państwa strony, korzystając z wybranego przez nas obrońcy. Są Państwo zobowiązani do współpracy z nami w pełnym zakresie podczas obrony przed takim roszczeniem, pozwem lub sprawą.

 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Zamówienia oraz wadliwe działanie Serwisu spowodowane czynnikami niezależnymi od właściciela Serwisu lub powstałe w wyniku działania siły wyższej.

 4. W żadnym wypadku Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Platformy, włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych.

§10 - Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 1. Usługi, Dzieła i Platforma udostępniane są w aktualnym stanie. W stopniu maksymalnie dopuszczonym przepisami prawa, wyłączamy odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji nienaruszenia praw autorskich, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie podejmujemy żadnych zobowiązań w odniesieniu do Dzieł lub treści objętych Usługami. Zrzekamy się poza tym odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, iż

  • Usługi lub Dzieła spełnią Państwa wymogi lub będą nieustannie i nieprzerwanie dostępne na czas, bezpieczne lub wolne od błędów;

  • rezultaty potencjalnie wynikające z korzystania z Usług będą efektywne, precyzyjne lub wiarygodne;

  • jakość Usług lub Dzieł spełni Państwa oczekiwania; lub

  • wszelkie błędy lub wady Usług zostaną poprawione.

 2. Zrzekamy się w szczególności wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wynikające z korzystania przez Państwa z jakichkolwiek Usług lub Dzieł. Mogą Państwo korzystać lub uzyskiwać dostęp do Usług lub Dzieł według własnego uznania i na własne ryzyko, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Państwa systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z korzystania lub uzyskania dostępu do jakiejkolwiek Usługi lub Dzieła.

§11 - Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek innej strony z tytułu wszelkich szkód wyjątkowych, ubocznych, pośrednich, następczych lub sankcyjnych (nawet, jeżeli poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód), włączając w to szkody
 • powstałe na skutek utraty użyteczności, danych lub zysków, bez względu na to, czy można było to przewidzieć,
 • oparte na wszelkich teoriach odpowiedzialności, włączając w to naruszenie postanowień umowy lub gwarancji, zaniedbanie lub inne czyny niedozwolone lub
 • wynikające z innych roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z Państwa wykorzystaniem lub dostępem do Usług lub Dzieł. Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej po stronie naszej (lub naszych pracowników). Za wyjątkiem zapisów zasad licencji lub zasad sprzedaży, całkowita odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek sprawy bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z niniejszych Warunków Ogólnych jest ograniczona do kwoty 1000 PLN. Ograniczenia i wyłączenia w ramach niniejszej Sekcji mają zastosowanie w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przepisami prawa.

§12 - Wypowiedzenie i zawieszenie

 1. Możemy wypowiedzieć niniejsze warunki lub zamknąć Państwa konto, za powiadomieniem, według naszego uznania, w szczególności w wyniku naruszenia przez Państwa niniejszych warunków regulaminu (lub działania w jasny sposób wskazującego, iż nie zamierzają Państwo lub nie są w stanie spełnić niniejszych warunków), w przypadku braku Państwa aktywności na Platformie. Mogą Państwo w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze warunki lub zamknąć konto, wysyłając prośbę na adres e-mail: kontakt@koscioly-z-drona.pl.

 2. Jeżeli użytkownik łamie postanowienia w sposób powtarzalny, zablokujemy jego dostęp do Platformy.

 3. Możemy zawiesić Państwa konto w dowolnej chwili na dowolny okres. W czasie kiedy Państwa konto jest zawieszone, nie będą Państwo mogli sprzedawać swoich plików.

§13 - Skutek wypowiedzenia

 1. Po wypowiedzeniu niniejszych warunków:

  • Państwa konto zostanie zablokowane i zamknięte;
  • Wszelkie wysłane przez Państwa Dzieła zostaną usunięte z Platformy, przy czym możemy nadal używać Dzieła do wewnętrznych celów ewidencyjno-referencyjnych, a wszyscy inni Użytkownicy, którzy pobrali Państwa Dzieło mogą go nadal używać na podstawie warunków udzielonej im licencji;
  • Mogą Państwo nadal korzystać z pobranych i opłaconych przez Państwa Dzieł;
  • Możemy zabronić Państwu rejestracji w celu korzystania z Usług lub Witryny bądź uzyskiwania do nich dostępu.

 2. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Państwa z jakiegokolwiek obowiązku wniesienia opłat pozostających do spłaty lub dopełnienia innych zobowiązań wynikających z wszelkich innych umów.

§14 - Reklamacje i pomoc techniczna

 1. W przypadku wystąpienia problemu z pobraniem pliku po dokonaniu Opłaty licencyjnej, reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@koscioly-z-drona.pl

 2. W razie wystąpienia problemów w działaniu i użytkowaniu Platformy, pomoc techniczną można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: kontakt@koscioly-z-drona.pl
   
 3. Ze względu na charakter usługi, po dokonaniu Opłaty licencyjnej i uzyskaniu Licencji, zwroty nie są możliwe.

§15 - Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Platforma KOSCIOLY-Z-DRONA przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 2. dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Platforma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

 4. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

 5. Platforma zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

§16 - Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
Aktualny Regulamin jest dostępny w Platformie pod adresem https://www.koscioly-z-drona.pl/regulamin.
Dron-stock.com